EIC - ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : EIC-W3 เริ่มซื้อขายวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

Investor Relations

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : EIC-W3 เริ่มซื้อขายวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

รับหลักทรัพย์

รับหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท : บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (EIC)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : EIC-W3
ตลาดรอง : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย : 22 ก.ค. 2559
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี : 16,415,094 ยน
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : : 1 : 1 หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 1.00 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคั่ญแสดงสิทธิซึ่งออกวันที่ 17 มิ.ย. 2559 และวันครบกำหนดอายุตรงกับวันที่ 16 มิ.ย. 2564
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย) : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก : 27 ธ.ค. 2559
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 16 มิ.ย. 2564

หมายเหตุ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศของ EIC-W3 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ EIC-W3 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do