EIC - คณะกรรมการ

ทีมงาน

ชื่อ ตำแหน่ง
 • พล.ร.อ. นคร อรัณยะนาค

  ประธานกรรมการบริษัท
 • พล.ร.อ. นคร อรัณยะนาค

  กรรมการอิสระ
 • พล.ร.อ. นคร อรัณยะนาค

  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • นาย กุศล สังขนันท์

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • นาย โกศล โพธิ์สุวรรณ

  กรรมการ
 • นาย ธนบดี สวัสดิ์ศรี

  กรรมการ
 • นาย คมชาญ หทัยลักษณ์

  กรรมการอิสระ
 • นาย คมชาญ หทัยลักษณ์

  กรรมการตรวจสอบ
 • นาย อภิชาต ปภาณภูวงศ์

  กรรมการอิสระ
 • นาย อภิชาต ปภาณภูวงศ์

  กรรมการตรวจสอบ